Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbiakban meghatározott szolgáltatók által a www.dontpanicangol.com honlapon keresztül nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatást nyújtók:

1.

Név: Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a

Cégjegyzékszám: 01-09-198019

Statisztikai számjel: 25070615-8559-113-01

Adószám: 25070615-1-43

Email cím: info@dontpanicangol.com

Telefonszám: 0630 284 65 79

Bankszámlaszám (IBAN):  HU47 1040 1196 5052 6768 8580 1009

Swift/BIC kód: OKHBHUHB

2.

Név: Készinfó Online Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 33. 4. em. 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-892934

Statisztikai számjel: 14189513-5320-113-01

Adószám: 14189513-2-41

Email cím: info@keszinfo.hu

Telefonszám: +36 20 978 6898

Bankszámlaszám: 10700457-47362208-51100005

Swift/BIC kód: XXX

3.

Név: HRM-CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59. 2. em. 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-866413

Statisztikai számjel: 13655174-8220-113-01

Adószám: 13655174-2-41

Email cím: hermerl@hrmcenter.hu

Telefonszám: +36 20 978 6898

Bankszámlaszám: 11100104-13655174-01000003

Swift/BIC kód:  XXX

(a továbbiakban együttesen: „Szolgáltató”)

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható angol nyelvtanulási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online angol nyelvtanulás legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva angol nyelvismereti növekedést érhetnek el.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online nyelvtanulással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online angol nyelvtanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 1. A szerződés létrejötte

Az ajánlat a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között a Tag által a www.dontpanicangol.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelentkezési lap kitöltésével és a „Megrendelem” gomb lenyomásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolással a Szerződő Felek között létrejön a szerződés. Amennyiben a regisztráció elutasításra kerül vagy a visszaigazolás nem kerül megküldésre, a szerződés a Tag és a Szolgáltató között nem jön létre.

A Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Továbbá a Tag tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: “Adatvédelmi Tájékoztató”) tartalmának megismerése és elfogadása a szerződés létrejöttének feltétele.

A Tag kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Tag által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározott módon és célokra felhasználja.

Valamennyi Tag köteles a  tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé vált, a Szolgáltató üzletit titkát képező információt megóvni, egyúttal bizalmasan kezelni.

 1. A megbízási díj teljesítése

 

A Tag által a jelentkezési lap kitöltésével és a „Megrendelem” gomb lenyomásával tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával a Szerződő Felek között fizetési kötelezettséggel járó online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 5. és 6. §-nak megfelelően. Továbbá arra tekintettel, hogy a szerződéskötés távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg, a jelen ÁSZF-be foglalt szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés

Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel (recurring payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat az megrendelés után a Braintree rendszere vonja le automatikusan minden hónapban. Az előfizetést bármikor le lehet mondani.

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik.

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az igénybe vett, harmadik személyek által üzemeltetett fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@dontpanicangol.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 1. Pénzvisszafizetési garancia

A fogyasztónak nem minősülő Tag a vásárlástól számított 30 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 30 napos 100%-os pénz visszafizetési garanciával, amennyiben az adott szolgáltatás vásárlási felületén megadott kritériumoknak megfelel. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést az alábbiakban meghatározott korlátozásokkal, amennyiben a fogyasztó részéről teljesültek a vásárlási felületen kikötött – a garancia érvényesítéséhez szükséges – kritériumok. Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A Tag az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás megrendelésének véglegesítésével kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ellenérték megfizetésének hatályával a Szolgáltató kezdje meg az Fvszr. 20.§ (2) bekezdés szerinti határidő letelte előtt a szolgáltatás nyújtását, így a Tagot ebben az esetben nem illeti meg elállási jog. A Tag tudomásul veszi, hogy az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének megkezdésével az adott szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

Egyes szolgáltatások esetében a 30 napos pénz visszafizetési garancia hatáskörébe NEM tartozik bele az egyszeri regisztrációs költség. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 30 napon belül elállhat.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.dontpanicangol.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A honlapokon (www.dontpanicnyelviskola.com, www.dontpanicangol.com és www.blog.dontpanicangol.com) található tartalmak részben vagy egészben másolhatóak és felhasználhatóak 100.000 forint + áfa / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@dontpanicangol.com

Szolgáltató kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz azok mihamarabbi érdemi orvoslásának és megválaszolásának érdekében. A jelen pontba foglaltak érdekében a panaszostól az ügyre vonatkozóan további dokumentáció kérhető (pl. levelezés).

A fogyasztónak minősülő Tagok panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Ha a Tag a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Tagnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Tag nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Tag által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Szolgáltató álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

A Tag által tett panaszt Szolgáltató annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Szolgáltató és a Tag közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A fogyasztónak minősülő Tag panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Szolgáltató a Tagot írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Tag esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Tag Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 

 • Fogyasztónak minősülő Tag a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
 • A felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: nfh.hu), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 1. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Siteground.com

Siteground Hosting Ltd.

3rd Floor, 11-12 St. James’s Square

London SW1Y 4LB

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 1. Hatálybalépés

A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Továbbá jelen ÁSZF folyamatosan hozzáférhető és szabadon letölthető www.dontpanicangol.com/aszf weboldalon.

A mindenkori ÁSZF módosítás a kihirdetésétől alkalmazandó. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályos verzióját archiválja, azokat a Tagok részére elérhetővé teszi.

 1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: